【Java】编写一个应用程序计算梯形和圆形的面积

  • 说明:这是武汉理工大学计算机学院【Java语言程序设计】课程实验1:编写一个应用程序计算梯形和圆形的面积。
  • >>点击查看WUTer计算机专业实验汇总
  • 谨记:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

Java语言程序设计--实验1:类的设计与对象使用

实验目的:

通过编写Java应用程序,熟悉JDK开发环境和开发过程,能够使用JDK命令对Java程序进行编译、调试和运行;掌握应用程序的典型结构,熟悉运算符、表达式、基本数据类型和基本控制语句的使用;熟悉类的定义、对象的创建、对象的属性的引用和方法的调用。

实验内容:

问题描述:

编写一个应用程序计算梯形和圆形的面积。

基本要求

通过在程序中定义2个类来分别描述梯形和圆形的属性和求面积的方法,掌握类的定义方法;通过在程序中定义主类,创建梯形类和圆形类的对象计算它们的面积,掌握对象的定义和使用方法。

实验代码:


import java.util.Scanner;

class Circle{
		private static double circle;
		public Circle(double r) {
			circle = r;
		}
		public static double CircleArea() {
			return circle*circle*3.1415;
		}
	}
	
class Trapezoid{
		private static double length1,length2,high;
		public Trapezoid(double a,double b,double h){
			length1 = a;
			length2 = b;
			high = h;
		}
		public static double TrapezoidArea() {
			return (length1+length2)*high/2;
		}
	}
	
class shape {
		
	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.print("请输入圆的半径:");
		@SuppressWarnings("resource")
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		double r = scan.nextInt();
		new Circle(r);
		System.out.println("计算得圆的面积为:"+Circle.CircleArea());
		
		System.out.print("请输入梯形的上低、下底、高:");
		@SuppressWarnings("resource")
		Scanner scan1 = new Scanner(System.in);
		double a =scan1.nextInt();
		double b =scan1.nextInt();
		double h =scan1.nextInt();
		new Trapezoid(a,b,h);
		System.out.println("计算得梯形的面积为:"+Trapezoid.TrapezoidArea());
	
	}
}


运行结果:

个人总结:

初次写Java,感觉跟C++中的类有很多相似之处。


相关推荐

发表评论

路人甲
看不清楚?点图切换

网友评论(0)